Przykładowa strona

To jest przy­kła­do­wa stro­na. Stro­ny są inne niż wpi­sy na blo­gu, ponie­waż nie tyl­ko znaj­du­ją się zawsze w jed­nym miej­scu, ale tak­że poja­wia­ją się w menu witry­ny (w więk­szo­ści moty­wów). Więk­szość użyt­kow­ni­ków umiesz­cza na swo­ich witry­nach stro­nę z infor­ma­cja­mi o sobie, dzię­ki któ­rym przed­sta­wia­ją się odwie­dza­ją­cym ich witry­nę. Taka stro­na może zawie­rać na przy­kład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem goń­cem, a nocą pró­bu­ję swo­ich sił w aktor­stwie. To jest moja witry­na. Miesz­kam w Los Ange­les, mam wspa­nia­łe­go psa, któ­ry wabi się Jack i lubię piña cola­dę (a tak­że spa­ce­ry, gdy pada deszcz).

… lub taki:

Fir­ma Wihaj­stry XYZ zosta­ła zało­żo­na w 1971 roku i od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia zaj­mu­je się pro­duk­cją naj­lep­szych wihaj­strów. W naszej sie­dzi­bie w Gotham City pra­cu­je ponad 2000 osób, któ­re zaj­mu­ją się robie­niem całej masy fan­ta­stycz­nych rze­czy dla miesz­kań­ców Gotham.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pres­sa powi­nie­neś przejść do swo­je­go kok­pi­tu, aby usu­nąć tę stro­nę i utwo­rzyć nowe stro­ny z wła­sną tre­ścią. Baw się dobrze!